Ανοικτό σε αυθαιρεσίες και αδιαφάνεια το σύστημα απευθείας αναθέσεων των δημόσιων φορέων

0
24

Τις σοβαρές αδυναμίες που παρουσιάζει στη χώρα μας η εφαρμογή του συστήματος των απευθείας αναθέσεων από δημόσιους φορείς, με αποτέλεσμα να μη διασφαλίζεται η πλήρης διαφάνεια και να μην αποφεύγεται η αυθαιρεσία, καταδεικνύει έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Τα πορίσματα της έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου συνοψίζονται στα εξής:

1. Οι δημόσιοι φορείς δεν προγραμματίζουν εγκαίρως και ορθολογικά την
κάλυψη των αναγκών τους. Προσαρμόζουν τις ανάγκες τους στο όριο των
απευθείας αναθέσεων καλύπτοντας αυτές αποσπασματικά και προβαίνοντας
σε κατατμήσεις.
2. Δεν αιτιολογείται επαρκώς ο απρόβλεπτος και επείγων χαρακτήρας των
αναγκών που καλύπτονται με προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση.
Οι αναθέτοντες φορείς ταυτίζουν το «απρόβλεπτο» με το «επείγον».
3. Σημαντικά περιθώρια ενίσχυσης υφίστανται στην ουσιαστική συμμετοχή
των διοικητικών υπηρεσιών του φορέα κατά τη διαδικασία που προηγείται
της τελικής απόφασης ώστε να μην δημιουργούνται υπόνοιες αυθαιρεσίας
και αδιαφάνειας.
4. Σε πολλές περιπτώσεις δεν καθορίζεται με σαφήνεια το αντικείμενο της
σύμβασης ούτε προκύπτει ο τρόπος υπολογισμού της εκτιμώμενης δαπάνης.
Δεν αποδεικνύεται προηγούμενη έρευνα αγοράς.
5. Δεν παρέχονται εχέγγυα διαφάνειας ως προς την επιλογή του αναδόχου
και τον καθορισμό του τιμήματος ιδίως όταν διενεργούνται επανειλημμένες
αναθέσεις στον ίδιο ανάδοχο. Δεν υφίστανται προκαθορισμένα και επομένως
επαληθεύσιμα κριτήρια επιλογής όσων καλούνται να υποβάλουν προσφορά.
Δεν γίνεται διαπραγμάτευση του τιμήματος. Προσφέρονται χαμηλά έως
μηδενικά ποσοστά έκπτωσης. Συστήματα ηλεκτρονικής αγοράς δεν
εφαρμόζονται ευρέως.
6. Το υψηλότερο ποσοστό απευθείας αναθέσεων παρατηρήθηκε στα
νοσοκομεία. Μικρό ποσοστό των συμβάσεών τους ανατίθεται μέσω
διαγωνιστικών διαδικασιών λόγω χρόνιων συστημικών αδυναμιών σε
συνδυασμό με τις επιτακτικές ανάγκες προμήθειας φαρμάκων και λοιπών
αναλωσίμων. Προσφυγή σε νομιμοποιητικές διατάξεις.
7. Οι δημόσιοι φορείς δεν διαθέτουν σύστημα αξιολόγησης των καταγγελιών
και αξιοποίησης αυτών για τη βελτίωση της ακεραιότητας της διαδικασίας
των απευθείας αναθέσεων.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here